Kugoqelani ngokujwayelekileyo?

Kuhlanganisela inkokhelo ezijwayelekileyo ngokukhokha imali loba ezinye indleko ezinjengo kudla, indawo yokuhlala, isikolo ukwelatshwa, indleko zokuhamba kanye lokunye.