Blog

If you have something to say about women’s issues and rights this is the space to share your ideas, opinions and experiences. Join the Veritas Women community by starting a conversation and meeting other people with opinions on womens’ issues. Express yourself freely but refrain from using hate speech or vulgar language or generally demeaning other people and their own views.

Kana uine zvekutaura maerarano nenyaya dzemadzimai nyora zvaunofunga ubatane nemhuri ye Veritas Women. Taura pfungwa dzako utange hurukuro. Asi tapota usanyore zvinoratidza ruvengo kana kunyora zvinyadzi kana kutuka nekudzikisira vamwe vanhu nepfungwa dzavo.

Nxa olukokukhuluma mayelana lendaba zabantu besifazana bhala imicabango lemibono yakho kumuli ye Veritas Women. Qala ingxoxo yakho uxoxisane labanye abantu. Siyalimukisa uzulu ukuthi angasebenzisi inkulumo ezitshengisa inzondo, ezithethisayo kumbe ukubhala ngolimi olubi olungeyisa imibono yabanye abantu.